Aanbiedermonitor

Snel inzicht in de financiële situatie en mogelijke onrechtmatigheden bij zorgaanbieders in je regio. Voor gemeentelijke teams binnen het sociaal domein.

Snel geleverd: binnen 30 dagen

Met een online dashboard. En een analyserapport met uitleg over de implicaties van de cijfers en ontwikkelingen.

Beter inzicht in de gevolgen van beleidskeuzes

Gevolgen van bijvoorbeeld tariefwijzigingen, budgetplafonds of veranderingen in aanbestedingssystematiek beter in beeld.

Beter sturen en waarborgen van zorgkwaliteit

Monitor de financiële gezondheid van zorgaanbieders en anticipeer sneller op mogelijke risico’s en faillissementen.

Het waarborgen van de zorgkwaliteit is een complexe en veelomvattende taak

De decentralisatie van de zorg heeft deze taak niet eenvoudiger gemaakt. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen hun regio. Daar hoort ook het handhaven van de Jeugdwet en WMO en het signaleren van mogelijke frauduleuze praktijken bij zorgaanbieders bij.
Er zijn een hoop nieuwe taken en verantwoordelijkheden bijgekomen. En tegelijkertijd zijn budgetten gekort.

Extra belangrijk dus om de schaarse middelen op de juiste manier te verdelen

Iedere inwoner heeft recht op passende zorg. En bij de waarborging van kwaliteit speel jij als beleidsmedewerker, adviseur of toezichthouder in het sociaal domein een belangrijke rol. Dat is een grote verantwoordelijkheid.

Krijg meer grip op het zorglandschap met de aanbiedermonitor

Annual Insight biedt 2 modules (risico- en rechtmatigheidsmodule) aan die gemeenten helpen met het nemen van feitelijk onderbouwde beslissingen. De modules bieden overzicht binnen het sociaal domein.

De modules in vogelvlucht:

Risicomodule

Maakt inzichtelijk of de geselecteerde zorgaanbieders in staat zijn kostendekkende zorg te bieden, aan financiële verplichtingen te voldoen en dus kwalitatieve zorg kunnen bieden. Interactief dashboard voor het maken van eigen subanalyses.

Inclusief:
● Winstgevendheid
● Korte- en lange termijn positie
● Personeel
● Bedrijfsvoering


Onderbouwing bij:
- Gesprekken met zorgaanbieders


+ Implementatietraining

Rechtmatigheidsmodule

Laat opvallende financiële uitschieters zien bij zorgaanbieders, zoals winsten, opbrengsten per FTE en hoge inhuur van personeel bij zusterondernemingen. De gebruiker krijgt zo de handvatten om gericht vervolgonderzoek op te starten naar rechtmatige besteding van zorggelden.
Interactief dashboard voor het maken van eigen subanalyses.

Inclusief:
● Winst
● Opbrengsten
● Kosten
● Cash en vermogen
● Concern en bestuur

Onderbouwing bij:
- Gesprekken met zorgaanbieders
- Uitvoeren van materiële controles

+ Implementatietraining

Optioneel: Workshop Risico & Rechtmatigheid
Optioneel: Verdiepende analyse per zorgaanbieder

Expertise in het Sociaal Domein

In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 5.000 jaarrekeningen van zorgaanbieders geanalyseerd. En ook de nauwe samenwerkingen met banken en kredietverstrekkers hebben ons veel extra know-how opgeleverd over de beoordeling van financiële gezondheidsindicatoren.

Met deze kennis hebben we een model ontwikkeld dat de financiële continuïteit van zorgaanbieders beoordeelt op basis van 25 verschillende variabelen. Het model vormt de basis voor onze modules. En de aanloop naar het faillissement van een aantal zorgaanbieders is in ons model herhaaldelijk naar voren gekomen.

Vraag een demo aan

• Vrijblijvend
• Gratis
• Persoonlijk